Oyun ve Fiziki Etkinlikler

 

Drama; grup çalışması içinde bireyin bir olayı, bir eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, yaşantıyı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırması ve canlandırmasıdır.

 

Özel Akdeniz Hedef Okulları’nda drama dersi Belirli Gün ve Haftalar ve Yılsonu Gösterilerinin hazırlandığı bir ders değil ‘’yaparak yaşayarak ve eğlenerek’’ öğrenmenin sağlandığı bir derstir. Drama dersimizde yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocuklarımızda ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanır.  

 

Özel Akdeniz Hedef Okulları’nda drama oyun oynayarak yapıldığı için soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuklarımız kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla çocuklarımız, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuklarımızın problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

 

Drama, çocuklarımızın eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklarımız, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Böylece olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırmacı olmaya yönelir.
Drama bireyin düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama dersimiz Özel Akdeniz Hedef Okulları öğrencilerinin sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuklarımız iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.

 

Çocuklarımız drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.

 

Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuklarımızın işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çocuklarımızın sosyal gelişimini hızlandırır.

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuklarımızın dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuklarımız kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuklarımızın utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuklarımızın duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklarımızın günlük sıkıntılardan, sınav stresinden kurtulup deşarj olmasını sağlar.